1. Posiadacz rachunku, może zgłosić reklamację, dotyczącą usług świadczonych przez Bank w następującym trybie:

1) w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Banku bądź jego jednostki organizacyjnej, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres siedziby Banku: Samsonów 32, 26-050 Zagnańsk;
2) ustnie – telefonicznie albo osobiście na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg/reklamacji w Banku Spółdzielczym w Samsonowie;
3)   w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: centrala-bs.samsonow@bankbps.pl

2.   Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi Posiadaczowi rachunku w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji;
3.    Odpowiedź, o której mowa w ust. 2 może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Posiadacza rachunku.
4.     Bank udziela odpowiedzi, o której mowa w ust 2 bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o której mowa w ust. 4, Bank informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

1)      wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2)      wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3)   określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi, który nie może   przekroczyć 60   dni od dnia otrzymania reklamacji.

Informacja dla klienta dotycząca składania reklamacji i skarg