OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SAMSONOWIE

 1. Bank Spółdzielczy w Samsonowie  jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości.
 2. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych, przyczyniających się do zapewnienia:
  • skuteczności i efektywności działania banku;
  • wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
  • przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w banku;
  • zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi;
 3. System kontroli wewnętrznej w Banku obejmuje całą działalność Banku. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Banku powołuje się:
  1. Funkcję kontroli, na którą składają się:
   1. Mechanizmy kontroli realizowane w trakcie wykonywania transakcji, czynności itd.
   2. Monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontroli wewnętrznej (weryfikacja i testowanie).
  2. Stanowisko ds. zgodności, którego zadania przypisano Wiceprezesowi ds. finansowo-księgowych
  3. Stanowisko audytu wewnętrznego / audyt wewnętrzny sprawowany przez Bank Zrzeszający / Spółdzielnię Systemu Ochrony BPS .
 4. Podstawowym celem funkcji kontroli wewnętrznej jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z przepisami prawa, strategią, planem, regulaminami, procedurami, limitami itp. oraz bieżące reagowanie na uchybienia.
 5. Zarząd Banku odpowiada za zorganizowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.
 6. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. Rada Nadzorcza Banku zapewnia, aby kontrola wewnętrzna i audyt były sprawowane z zachowaniem zasad zapewniających unikanie konfliktów interesów, w tym z zachowaniem zasady, że osoby przeprowadzające kontrolę wewnętrzną i audyt nie powinny być powiązane personalnie z osobami kontrolowanymi.
 7. Podstawowe zadania audytu wewnętrznego to:
  1. Ocena prawidłowości mechanizmów kontroli wewnętrznej,
  2. Ocena skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku,
  3. Ocena dostosowania procesu oceny i szacowania adekwatności kapitałowej (ICAAP) do profilu, skali oraz złożoności ryzyka Banku.
 8. System kontroli wewnętrznej jest zorganizowany na trzech poziomach
  • Pierwsza linia obrony (pierwszy poziom zarządzania) – komórki organizacyjne odpowiedzialne za podejmowanie ryzyka w trakcie działalności operacyjnej.
  • Druga linia obrony (drugi poziom zarządzania) – niezależna ocena ryzyka. Na drugim poziomie zarządzania występują następujące komórki organizacyjne, uprawnione do przeprowadzania testowania pionowego to:  Stanowisko ds. zgodności, Członek Zarządu ds. analiz i ryzyk bankowych, Pracownik odpowiedzialny za monitoring i klasyfikację, Pracownik kredytowy, Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
  • Trzecia linia obrony (trzeci poziom zarządzania) – audyt wewnętrzny.
 9. Weryfikacja, uwzględniająca ocenę skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej przeprowadzana jest raz w roku do końca grudnia każdego roku, a jej wyniki w formie pisemnej wraz z propozycją zmian są prezentowane Radzie Nadzorczej Banku oraz Komitetowi Audytu.